bip.gov.pl
RSS
A A A K
BIP - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tłuszczu

Deklaracja dostępności

 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tłuszczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu.
Data publikacji strony internetowej: 2020-09-23
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-29
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
• część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
• brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
• filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-29. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tłuszczu, sp_tl_1@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 29 75 73 002. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Siedziba Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu mieści się przy ul. Kościelnej 1, 05-240 Tłuszcz.
1. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście nr 1 od ul. Kościelnej i wejście nr 2 od ulicy B.Głowackiego.
2. Wejście nr 1 posiada bariery architektoniczne, schody oraz wąskie drzwi, nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich. Przy schodach jest zainstalowany dzwonek umożliwiający zawiadomienie pracownika Szkoły. Wejście nr 2 nie posiada barier architektonicznych - jest zlokalizowane na jednym poziomie. Drzwi wejściowe są przystosowane do przejazdu wózków inwalidzkich. W budynku przy wejściu nr 2 zainstalowano platformę ukośną dostosowaną dla osób z ograniczeniami, która umożliwia dostęp do innych pomieszczeń.
3. Budynek Szkoły składa się z 3 kondygnacji i brak jest windy. Wszystkie sprawy można załatwić na parterze budynku w sekretariacie Szkoły lub gabinecie dyrektora i wicedyrektora szkoły.
4. Na parterze budynku znajdują się 4 toalety dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami i można się do nich dostać przez wejście nr 2.
5. Przed budynkiem od ul. B.Głowackiego (wejście nr 2) znajdują się dwa miejsca parkingowe z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.
6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
7. W budynku Szkoły nie ma pętli indukcyjnych.
8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące
Aplikacje mobilne
brakOpublikował: Andrzej Powierża
Publikacja dnia: 31.03.2021
Podpisał: Paulina Szydłowska
Dokument z dnia: 30.03.2021
Dokument oglądany razy: 1 493